Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op elke overeenkomst tussen U als klant en Something Else is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U als klant verklaart bij de ondertekening middels een overeenkomst alle algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven en genoemd te aanvaarden. Het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden, maakt de overeenkomst ongeldig. Something Else is dan niet geboekt.

Het eerste contact

  • Something Else zal haar uiterste best doen om vanaf het eerste contact tot aan het optreden de communicatie naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.
  • De gehele boekingsprocedure van Something Else wordt vanaf de eerste afspraak tot en met de daadwerkelijke contractering per email of schriftelijk bevestigd.

Optie & Reservering

Een optie wordt gratis en vrijblijvend 5 dagen voor u vastgehouden. Zowel U als Something Else zijn vrij een optie te annuleren. Wilt u graag met Something Else verder dan wordt de optie omgezet in een reservering. In de reserveringstijd maakt Something Else de overeenkomst voor U op, worden de muzikanten vastgelegd voor uw feest en wordt de datum in de agenda geblokt voor andere geĆÆnteresseerden .

De overeenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. U krijgt de overeenkomst per mail toegestuurd. U dient de overeenkomsten te ondertekenen en 1 exemplaar te retourneren. Pas na het retourneren van de getekende overeenkomst en de eventueel meegestuurde aanbetaling is voldaan, is Something Else geboekt.

Annulering

Indien de overeenkomst na het tekenen wordt ontbonden door U als klant, heeft Something Else recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Something Else zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

Als Something Else haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Something Else zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten te vinden in het grote circuit van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met u. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiĆ«le verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort. Something Else heeft vele contacten met collega’s en zal haar uiterste best doen U te helpen een andere band voor Uw feest te zoeken, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.

Something Else heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door Something Else slechts worden uitgeoefend nadat de band U tijdig alternatieven heeft aangeboden. Deze alternatieven zijn van vergelijkbare kwaliteit en vergelijkbare kosten, in de redelijke zin des woords. Something Else zal U als klant tijdig schriftelijk of per e-mail over informeren en met U de alternatieven bespreken. Indien een optreden in het buitenland en of een radio of TV optreden korter dan 4 weken voor het optreden voor U het reeds gecontracteerd optreden wordt geboekt, is genoemd recht niet van toepassing.

Het optreden

  • Something Else is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen (zie voorkant overeenkomst voor exacte tijden). – Indien er sprake is van parkeerkosten, zal U als klant dit bedrag aan Something Else vergoeden op de avond zelf.
  • De voertuigen van Something Else dienen binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn.
  • Something Else is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed.
  • Something Else nuttigt graag een eenvoudige gezonde maaltijd voor of tijdens haar optreden, dit in overleg met de keuken.
  • De gebruikte consumpties door Something Else zijn voor rekening van de klant.
  • De aanwezigheid van trappen van tenminste tien treden tussen de laad- en losplaats en de optreedplek dient vooraf door U als klant aan Something Else te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van meer dan tien treden tussen de laad en losplaats worden extra kosten in rekening worden gebracht in verband met het inhuren van roadies. In het geval van er een goede lift tussen de laad en losplaats en het podium is, is het bovengenoemde vanzelfsprekend niet van toepassing.
  • Tijdens de pauzes van Something Else wordt er altijd gezorgd voor gepaste pauzemuziek.
  • Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Something Else door gasten is mogelijk na overleg met de band.

De betaling

De betaling tussen Something Else en U als klant vindt plaats middels een factuur. Het bedrag dient U binnen de gestelde tijd over te maken aan de band.

Aansprakelijkheid

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van Something Else veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door U als klant volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Something Else kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Mochten er vragen zijn nav deze overeenkomst, dan kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Band Something Else